กิจกรรมเพื่อสังคม

จากหลักคำสอนในพระวจนะที่กล่าวไว้ว่า....

กิจการ 20:35 ข้าพ‌เจ้า​วาง​แบบ‍อย่าง​ให้​ท่าน​แล้ว​ใน​ทุก​เรื่อง เพื่อ​ให้​เห็น​ว่า​โดย​การ​ตราก‌ตรำ​งาน​แบบ​เดียว‍กัน​นี้ เรา​ต้อง​ช่วย​พวก​ที่​มี​กำลัง​น้อย และ​ระลึก‍ถึง​พระ‍วจนะ​ของ​พระ‍เยซู​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ตาม​ที่​พระ‍องค์​ตรัส​ว่า ‘การ​ให้​เป็น​เหตุ​ให้​มี​ความ​สุข​ยิ่ง‍กว่า​การ​รับ’

มัทธิว 22:35-40
35 มี​ผู้‍เชี่ยว‍ชาญ‍บัญญัติ​คน​หนึ่ง​ใน​พวก‍เขา​มา​ทด‍สอบ​พระ‍องค์​ว่า
36 “ท่าน​อา‌จารย์ ใน​ธรรม‍บัญญัติ​นั้น พระ‍บัญญัติ​ข้อ​ไหน​สำคัญ​ที่‍สุด?” 
37 พระ‍เยซู​ทรง​ตอบ​เขา​ว่า “ ‘จง​รัก​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ของ​ท่าน​ด้วย​สุด​ใจ​ของ​ท่าน​ด้วย​สุด​จิต​ของ​ท่าน’ และ​ด้วย​สุด​ความ​คิด​ของ​ท่าน
38 นั่น​แหละ​เป็น​พระ‍บัญญัติ​ข้อ​สำคัญ​อัน​ดับ​แรก
39 ข้อ​ที่​สอง​ก็​เหมือน‍กัน คือ ‘จง​รัก​เพื่อน‍บ้าน​เหมือน​รัก​ตน‍เอง’ 
40 ธรรม‍บัญญัติ​และ​คำ​ของ​ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ​ทั้ง‍หมด ก็​ขึ้น​อยู่​กับ​พระ‍บัญญัติ​สอง​ข้อ​นี้”

 

ยากอบ 1:27 ธรรมะ​ที่​บริ‌สุทธิ์​ไร้​มลทิน​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍เจ้า​พระ‍บิดา​นั้น คือ​การ​ช่วย‍เหลือ​เด็ก‍กำ‌พร้า​และ​หญิง‍ม่าย​ที่​มี​ความ​ทุกข์‍ร้อน และ​การ​รักษา​ตัว​ให้​พ้น​จาก​ราคี​ของ​โลก

 

     เราจึงมีใจปราถนาที่จะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม และการสนับสนุนคนดีในสังคม ช่วยเหลือสังคมไทยให้หน้าอยู่ ด้วยความสามารถที่เรามีอยู่นี้ เพื่อหวังว่าจะทำให้สังคมของเราน่าอยู่และดีขึ้น อยู่อย่างเป็นสุข เกิดสันติสุข สามัคคี และอยู่อย่างพอเพียง ร่วมกัน

Visitors: 82,522